Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.31.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 1969 r.
w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów zawodowych w niektórych szkołach wyższych.

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Absolwentom studiów zawodowych o kierunku technicznym lub rolniczo-leśnym szkoły wyższe wydają dyplomy stwierdzające ukończenie wyższych studiów zawodowych i nadanie zawodowego tytułu inżyniera.
2. Absolwentom studiów zawodowych o kierunku ekonomicznym szkoły wyższe wydają dyplomy stwierdzające ukończenie wyższych studiów zawodowych i nadanie zawodowego tytułu dyplomowanego ekonomisty.
§  2. Bliższe określenie zawodowych tytułów, o których mowa w § 1, w zależności od kierunku studiów zawodowych ustala Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
§  3. W sprawach unormowanych niniejszym rozporządzeniem tracą moc dotychczasowe przepisy, a w szczególności:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1959 r. w sprawie określenia tytułu zawodowego dla osób kończących studia w wieczorowych szkołach inżynierskich (Dz. U. Nr 24, poz. 154),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1962 r. w sprawie określenia zawodowego tytułu dla osób kończących studia zawodowe na politechnikach i w wyższych szkołach rolniczych (Dz. U. Nr 65, poz. 316).
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.