Określenie terminu zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej i utworzenie w Białej Podlaskiej wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Siedlcach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.103.790

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 listopada 1931 r.
w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej i w sprawie utworzenia w Białej Podlaskiej wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Siedlcach.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Lublinie i w Siedlcach (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 787), tudzież art. 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Termin wprowadzenia zmian terytorjalnych, ustalonych ustawą z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Lublinie i w Siedlcach (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 787). określa się na dzień 1 stycznia 1932 r.
Tworzy się w Białej Podlaskiej z dniem 1 stycznia 1932 r. wydział zamiejscowy sądu okręgowego w Siedlcach dla okręgów sadów grodzkich w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Łosicach, i Piszczacu z właściwością rzeczową, obejmującą wszystkie sprawy, do których rozpoznawania powołane są sądy okręgowe.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.