Określenie terminu uruchomienia usługi przekazywania informacji o osobach, które będą pełniły funkcję męża zaufania oraz usługi przekazywania materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności obwodowej komisji wyborczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1669

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.

KOMUNIKAT
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie określenia terminu uruchomienia usługi przekazywania informacji o osobach, które będą pełniły funkcję męża zaufania oraz usługi przekazywania materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) ogłasza się, co następuje:
Termin uruchomienia usługi przekazywania:

1) informacji o osobach, które będą pełniły funkcję męża zaufania, o której mowa w art. 103a § 2b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), określa się na 29 sierpnia 2023 r.;

2) materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności, o których mowa w art. 42 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, do ministra właściwego do spraw informatyzacji w trybie art. 42 § 6a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, określa się na 14 października 2023 r.