Określenie terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe. - Dz.U.2021.1282 t.j. - OpenLEX

Określenie terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1282 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 lutego 1996 r.
w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1998) zarządza się, co następuje:
1. 
Przedsiębiorstwa państwowe, zwane dalej "przedsiębiorstwami", dokonują wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej "wpłatami z zysku", na rzecz budżetu państwa w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych.
2. 
O wyborze okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, zwanej dalej "ustawą", oraz o jego zmianie, przedsiębiorstwo zawiadamia właściwy miejscowo urząd skarbowy w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku obrotowego.
3. 
Przedsiębiorstwa nowo utworzone składają oświadczenia, o których mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od daty rejestracji.
4. 
Przedsiębiorstwa, które nie złożą oświadczenia w terminie określonym w ust. 2 lub 3, dokonują wpłat zaliczek w okresach miesięcznych.
5. 
Wybór okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach przedsiębiorstwo, w terminie określonym w ust. 2, zawiadomi właściwy miejscowo urząd skarbowy o zmianie tego okresu.
1. 
Przedsiębiorstwa dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach miesięcznych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do dnia 28 każdego miesiąca roku obrotowego za miesiąc poprzedni, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa za ostatni miesiąc roku obrotowego dokonuje się w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego.
1. 
Przedsiębiorstwa dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach kwartalnych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału roku obrotowego, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego.
Jeśli wpłata z zysku dotyczy okresu krótszego od okresu, za jaki przedsiębiorstwo dokonuje wpłat zaliczek, wówczas wpłatę za ten okres łączy się z wpłatą za następny pełny okres.
Przedsiębiorstwa państwowe są obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie 14 dni po:
1)
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
2)
sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania.
Deklaracje dotyczące wpłat z zysku przedsiębiorstwa składają we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym w terminach ustalonych dla dokonywania tych wpłat.
W 1996 r. przedsiębiorstwa składają oświadczenia o wyborze okresów wpłacania zaliczki w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 2 ust. 1, dokonują zaliczkowych wpłat z zysku za miesiące styczeń i luty 1996 r. w najbliższym przypadającym terminie płatności po wejściu w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZP-1M

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZP-1K

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZP-1R

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY

wzór