§ 7. - Określenie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2468

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2067), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.