§ 5. - Określenie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2468

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.
§  5. 
1. 
System gospodarowania prowadzony przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego w celu wykazania zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego obejmuje co najmniej zbiór udokumentowanych procedur dotyczących:
1)
monitorowania procesów i technik przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego;
2)
monitorowania zgodności destruktu asfaltowego z warunkami, o których mowa w § 2;
3)
planowanego wykorzystania destruktu asfaltowego;
4)
przeglądu i usprawnienia systemu gospodarowania;
5)
szkolenia personelu.
2. 
Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego udostępnia na żądanie właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska w trakcie prowadzenia kontroli dokumentację związaną z systemem gospodarowania.
3. 
Wymaganie określone w ust. 1 uważa się za spełnione, jeżeli posiadacz odpadów destruktu asfaltowego:
1)
jest zarejestrowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz
2)
posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego spełniający co najmniej wymagania normy PN-EN ISO 14001 i obejmujący wymagania wskazane w ust. 1.