§ 3. - Określenie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2468

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.
§  3. 
1. 
Próbki pobiera się i bada w celu potwierdzenia spełnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4.
2. 
Próbki pobiera oraz bada:
1)
laboratorium posiadające w tym zakresie akredytacje w rozumieniu art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) lub
2)
certyfikowana w tym zakresie jednostka badawcza, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 oraz z 2021 r. poz. 2151)

- na zlecenie posiadacza odpadów destruktu asfaltowego.

3. 
Próbki pobiera się przed:
1)
przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych - w przypadku gdy w wyniku tych prac mają powstać odpady destruktu asfaltowego, albo
2)
wykorzystaniem - w przypadku gdy wykorzystane mają być magazynowane odpady destruktu asfaltowego.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, próbki pobiera się w formie odwiertów rdzeniowych, tak aby każda warstwa nawierzchni, która ma być usunięta, mogła być przebadana odrębnie.
5. 
Metoda pobierania próbek powinna spełniać co najmniej wymagania:
1)
normy PN-EN 12697-27 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;
2)
normy PN-EN 14899 lub normy PN-EN 932-1 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
6. 
Minimalną liczbę pobieranych próbek i sposób ich pobierania w przypadku, o którym mowa w ust. 3:
1)
pkt 1 - określa tabela 1,
2)
pkt 2 - określa tabela 2

- w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. 
Przy badaniu łącznej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych uwzględnia się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne określone w tabeli 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
8. 
Dla odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r., oraz dla odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przeprowadza się metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
9. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, dopuszcza się, aby pobieranie próbek oraz badanie metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonywał wykwalifikowany personel, który posiada przeszkolenie lub doświadczenie niezbędne do monitorowania i oceny właściwości destruktu asfaltowego.
10. 
Jeżeli w badaniu, o którym mowa w ust. 8, nie otrzymano negatywnego wyniku, do odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w ust. 8, stosuje się przepisy ust. 2 i 7.
11. 
Z badania próbek sporządza się protokół.