§ 1. - Określenie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2468

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.
§  1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
destrukcie asfaltowym - rozumie się przez to mieszankę mineralno-asfaltową, która w wyniku odzysku odpadów destruktu asfaltowego, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2, utraciła status odpadów destruktu asfaltowego;
2)
odpadach destruktu asfaltowego - rozumie się przez to mieszankę mineralno-asfaltową uzyskiwaną:
a)
w wyniku:
frezowania na zimno warstw asfaltowych,
rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt,
b)
z odrzutów lub nadwyżek powstałych przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

- stanowiącą odpady o kodzie 17 03 02, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej "ustawą";

3)
posiadaczu odpadów destruktu asfaltowego - rozumie się przez to posiadacza odpadów destruktu asfaltowego dokonującego oceny lub zlecającego dokonanie oceny zgodności z warunkami, o których mowa w § 2, w tym posiadacza odpadów posiadającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów;
4)
próbce - rozumie się przez to próbkę danej partii odpadów destruktu asfaltowego.