Określenie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.66.608

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 maja 2002 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

Na podstawie art. 39b ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach:
a)
leków podstawowych i uzupełniających,
b)
leków i materiałów medycznych, które mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone, nabyte

- składanych do ministra właściwego do spraw zdrowia przez producenta lub importera leków lub materiałów medycznych, zwanego dalej "wnioskodawcą",

2)
sposób składania wniosków, o których mowa w pkt 1, oraz tryb i terminy ich rozpatrywania.
1. 
Wniosek o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz w wykazie leków i materiałów medycznych, które mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone, nabyte, zwany dalej "wnioskiem", zawiera:
1)
informacje, o których mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
2)
szczegółowe informacje dotyczące:
a)
leku lub materiału medycznego,
b)
wielkości sprzedaży i cen,
3)
propozycję, w którym z wykazów ma być umieszczony lek lub materiał medyczny.
2. 
Zakres informacji, o których mowa w ust. 1:
1)
w pkt 1 i pkt 2 lit. a) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
w pkt 2 lit. b) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z rejestru, w którym wnioskodawca jest wpisany, lub równoważny mu dokument wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; w przypadku zagranicznych wnioskodawców należy dodatkowo dołączyć tłumaczenie odpisu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Wniosek składa się w formie pisemnej, z tym że informacje zawarte w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia składa się w wersji elektronicznej w formacie - plik txt,
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia składa się w wersji elektronicznej w formacie - plik Excel.
1. 
Minister właściwy do spraw zdrowia ocenia otrzymany wniosek pod względem formalnym.
2. 
W przypadku gdy wniosek nie zawiera wymaganych informacji, minister właściwy do spraw zdrowia wyznacza wnioskodawcy termin do uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku; za dzień złożenia wniosku uważa się dzień wniesienia uzupełnionego wniosku.
3. 
Nieuzupełnienie informacji w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
4. 
Wniosek odpowiadający wymaganiom określonym w rozporządzeniu przekazywany jest niezwłocznie Zespołowi do Spraw Gospodarki Lekami, zwanemu dalej "Zespołem", o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), zwanej dalej "ustawą o cenach", w celu jego rozpatrzenia.
1. 
Po rozpatrzeniu wniosku Zespół, stosując odpowiednio kryteria określone w art. 7 ust. 3 ustawy o cenach, podejmuje, w formie uchwały, stanowisko co do umieszczenia albo odmowy umieszczenia danego leku lub materiału medycznego we właściwym wykazie.
2. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, przesyłana jest - w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia - wnioskodawcy oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
1. 
Rozpatrywanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż 90 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony o 90 dni w przypadku, gdy wniosek o umieszczenie danego leku lub materiału medycznego we właściwym wykazie jest rozpatrywany łącznie z informacją lub wnioskiem o ustalenie ceny urzędowej na ten sam lek lub materiał medyczny, złożonymi na podstawie ustawy o cenach.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LEKU/MATERIAŁU MEDYCZNEGO*

I. Informacje dotyczące leku/ materiału medycznego*
1. Nazwa handlowa
2. Nazwa międzynarodowa substancji czynnej (-ych)
3. Postać farmaceutyczna, dawka
4. Oznaczenie wnioskodawcy ze wskazaniem siedziby i adresu
5. Wielkość jednostkowego opakowania (-ań) zewnętrznego (-ych) oraz kod (-y) zgodny (-e) z systemem EAN UCC
6. Numer Świadectwa Rejestracji potwierdzającego wpis do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
ze wskazaniem:
a) daty pierwszej rejestracji oraz numeru Świadectwa Rejestracji
b) daty przedłużenia ważności wpisu oraz numeru Świadectwa Rejestracji
7. Kod i opis grupy terapeutycznej ATC (do 4 poziomu) ustalonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

(klasyfikacja anatomiczno-chemiczno-terapeutyczna)

8. Wielkość DDD (określona dawka w zależności od wskazania) określona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
9. Czas standardowej kuracji
10. Dzienny koszt terapii oraz średni koszt standardowej terapii
II. Informacja o leku/ materiale medycznym* w kraju wytwórcy
1. Data pierwszej rejestracji - leku / materiału medycznego*. Okres ważności wpisu do rejestru
2. Cena zbytu (cena wytwórcy, bez VAT i marż)
3. Informacje na temat refundacji leku/ materiału medycznego* w kraju wytwórcy (jaki procent ceny leku / materiału medycznego* jest refundowany) ?
III. Informacja o leku/ materiale medycznym* w innych krajach
1. Rejestracje w innych krajach (kraj, data rejestracji, ewentualnie data skreślenia z rejestru); ze szczególnym wskazaniem stanu rejestracji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
2. Kraje, w których lek/ materiał medyczny* jest refundowany (procent refundacji)
IV. Dodatkowe informacje na temat leku/ materiału medycznego* w Polsce
1. Stan ochrony patentowej
2. Data wygaśnięcia ochrony patentowej
3. Proponowana cena (bez VAT, bez marż) leku/materiału medycznego* w PLN, po umieszczeniu w wykazie leków podstawowych i uzupełniających lub wykazie leków i materiałów medycznych, które mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone, nabyte, wraz z kalkulacją i uzasadnieniem.
V. Bezpieczeństwo stosowania
1. Czy zgłoszono w Polsce zaobserwowane (jakie?) niepożądane działania leku/ materiału medycznego* w okresie ostatnich 5 lat?
2. Jakie niepożądane działania leku/ materiału medycznego* zgłoszono w kraju wnioskodawcy i w innych krajach w okresie ostatnich 5 lat?
VI. Uzasadnienie wnioskodawcy dotyczące umieszczenia leku/ materiału medycznego* w wykazie
Uzasadnienie dotyczące umieszczenia leku/materiału medycznego* w wykazie ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności działania potwierdzonej w kontrolowanych badaniach klinicznych publikowanych w uznanych czasopismach medycznych wraz z kopią materiałów źródłowych.

(W przypadku obszernych materiałów źródłowych należy dołączyć je jako oddzielny załącznik do wniosku)

................... ..............................

(miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wnioskodawcy)

______

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WIELKOŚCI SPRZEDAŻY I CEN LEKU/MATERIAŁU MEDYCZNEGO*, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

Część I
Nazwa handlowaNazwa międzynarodowa substancji czynnej (-ych)Postać farmaceutycznaDawkaWielkość opakowania zewnętrznegoStatus administracyjno-prawny4Kod zgodny z systemem EAN UCCDostawy w Polsce w okresie ostatnich dwóch lat1Średnia cena sprzedaży2 w ciągu roku w okresie ostatnich dwóch lat3Plan dostaw na rok następnyProponowana przez wnioskodawcę cena po umieszczeniu w wykazie (bez VAT i marż)Koszt produkcji jednostkowego opakowania
rok ..rok ..rok ..rok ..rok ..
[ilość opak.][ilość opak.]Wartość/WalutaWartość /Waluta[ilość opak.][PLN]

1 - Źródło danych w przypadku leku/materiału medycznego* pochodzącego z importu stanowi dokument wprowadzenia serii leku/materiału medycznego* na polski obszar celny - SAD.

2 - Cena zbytu leku/materiału medycznego* bez uwzględniania marż i VAT.

3 - W przypadku produktu pochodzącego z importu powinna to być średnia ważona cena CIF opakowania jednostkowego wynikająca z wszystkich transakcji danego okresu.

4 - Status administracyjno-prawny wpisany dla leku/materiału medycznego* w Świadectwie Rejestracji.

* Niepotrzebne skreślić.

Część II1

Cena sprzedaży 2 leku/ materiału medycznego* w niżej wymienionym kraju
FrancjaNiemcyBelgiaLuksemburgHolandiaWłochyHiszpaniaPortugaliaWielka BrytaniaIrlandiaFinlandiaDaniaSzwecjaAustriaGrecjaCzechySłowacjaLitwaWęgry
Wartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / WalutaWartość / Waluta

1 - Wypełnia importer leku/materiału medycznego oraz wytwórca krajowy, jeśli wprowadza produkt na rynki wymienionych krajów*.

2 - Cena zbytu leku/materiału medycznego* bez uwzględniania marż i VAT.

* Niepotrzebne skreślić.