§ 4. - Określenie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.83.769

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2003 r.
§  4.
Wniosek składa się w formie pisemnej, z tym że informacje zawarte w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia składa się w wersji elektronicznej, przy użyciu oprogramowania Microsoft Word;
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia składa się w wersji elektronicznej, przy użyciu oprogramowania Microsoft Excel.