§ 2. - Określenie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.83.769

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2003 r.
§  2.
1.
Wniosek o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz w wykazie leków i wyrobów medycznych, które mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone, nabyte, zwany dalej "wnioskiem", zawiera:
1)
informacje, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
2)
szczegółowe informacje dotyczące:
a)
leku lub wyrobu medycznego,
b)
wielkości sprzedaży i cen;
3)
propozycję, w którym z wykazów ma być umieszczony lek lub wyrób medyczny.
2.
Zakres informacji, o których mowa w ust. 1:
1)
w pkt 1 i pkt 2 lit. a, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
w pkt 2 lit. b, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.