§ 1. - Określenie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.83.769

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2003 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach:
a)
leków podstawowych i uzupełniających,
b)
leków i wyrobów medycznych, które mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone, nabyte

- składanych do ministra właściwego do spraw zdrowia przez wytwórcę lub importera leków i wyrobów medycznych, zwanego dalej "wnioskodawcą";

2)
sposób składania wniosków, o których mowa w pkt 1, oraz tryb i terminy ich rozpatrywania.