Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  9. 
1.  Sekretarz Krajowej Komisji:
1) gromadzi dokumentację niezbędną do przeprowadzenia kompleksowej analizy i zaopiniowania określonej sprawy;
2) przygotowuje teksty wniosków, stanowisk, uchwał i opinii Krajowej Komisji w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach plenarnych oraz teksty ustaleń, stanowisk i opinii z posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;
3) opracowuje protokoły posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeń prezydium Krajowej Komisji;
4) zawiadamia członków Krajowej Komisji, prezydium Krajowej Komisji, członków zespołów roboczych oraz zaproszonych przedstawicieli organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, samorządów mieszkańców oraz organizacji społecznych o posiedzeniach;
5) negocjuje warunki umów z autorami opinii i ekspertyz, bierze udział w odbiorach tych opinii i ekspertyz oraz uzyskuje akceptację przewodniczącego Krajowej Komisji wynegocjowanych warunków umów;
6) koordynuje obsługę organizacyjną, kancelaryjno-biurową oraz finansową Krajowej Komisji.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sekretarza wojewódzkiej komisji.