Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  8. 
1.  Zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji:
1) zastępują przewodniczącego Krajowej Komisji w sprawach z nim uzgodnionych;
2) zwołują posiedzenia plenarne Krajowej Komisji, posiedzenia jej prezydium oraz posiedzenia zespołów roboczych, w uzgodnieniu z przewodniczącym Krajowej Komisji;
3) przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw środowiska opinie i ustalenia oraz informacje o działalności Krajowej Komisji, w uzgodnieniu z przewodniczącym Krajowej Komisji;
4) zastępują przewodniczącego Krajowej Komisji w czasie jego nieobecności.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępcy przewodniczącego wojewódzkiej komisji, z tym że opinie i ustalenia oraz informacje o działalności wojewódzkiej komisji zastępca przewodniczącego wojewódzkiej komisji przedstawia wojewodzie w uzgodnieniu z przewodniczącym wojewódzkiej komisji.