Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  6. 
1.  Prezydium Krajowej Komisji tworzą: przewodniczący Krajowej Komisji, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz Krajowej Komisji.
2.  Prezydium Krajowej Komisji:
1) ustala plan pracy Krajowej Komisji;
2) dokonuje wstępnej oceny wniosków i dokumentacji dotyczących rozpatrzenia określonej sprawy;
3) podejmuje decyzje o skierowaniu określonej sprawy na posiedzenie plenarne Krajowej Komisji lub do rozpatrzenia przez jej zespół roboczy;
4) wybiera wykonawców opinii do raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych opracowań dotyczących rozpatrywanych spraw oraz autorów ekspertyz sporządzanych dla potrzeb Krajowej Komisji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984);
5) podejmuje decyzje o upoważnieniu przewodniczącego zespołu roboczego Krajowej Komisji do publicznego wyrażania stanowiska zespołu roboczego w rozpatrywanej sprawie;
6) prowadzi stronę w Internecie, na której są prezentowane stanowiska, opinie i uchwały Krajowej Komisji.
3.  Prezydium wojewódzkiej komisji tworzą: przewodniczący wojewódzkiej komisji, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz wojewódzkiej komisji.
4.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do prezydium wojewódzkiej komisji.