Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  5. 
1.  Zespół roboczy Krajowej Komisji tworzą członkowie tej komisji, powoływani przez prezydium Krajowej Komisji do rozpatrzenia określonej sprawy, w liczbie nie mniejszej niż piętnaście osób.
2.  Prezydium Krajowej Komisji może powoływać stałe zespoły robocze do rozpatrywania określonych spraw.
3.  Prezydium Krajowej Komisji powołuje przewodniczącego i sekretarza zespołu roboczego Krajowej Komisji.
4.  Zespół roboczy wojewódzkiej komisji tworzą członkowie tej komisji, powoływani przez prezydium wojewódzkiej komisji do rozpatrzenia określonej sprawy, w liczbie nie mniejszej niż dziesięć osób.
5.  Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.