Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  3. 
1.  Posiedzenia plenarne Krajowej Komisji i posiedzenia jej zespołów roboczych zwołuje przewodniczący Krajowej Komisji lub upoważniony przez niego zastępca.
2.  O terminie posiedzenia plenarnego Krajowej Komisji lub posiedzenia jej zespołu roboczego powiadamia się odpowiednio członków Krajowej Komisji lub członków zespołu roboczego, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3.  Krajowa Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych co najmniej raz w roku, w celu rozpatrzenia dokumentów, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub innych dokumentów o charakterze strategicznym, przedłożonych przez ministra właściwego do spraw środowiska do rozpatrzenia przez Krajową Komisję.
4.  Wnioski, uchwały, opinie oraz stanowiska z posiedzeń plenarnych Krajowej Komisji przewodniczący Krajowej Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska, a z posiedzeń plenarnych wojewódzkich komisji przewodniczący wojewódzkiej komisji - wojewodzie.
5.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.