Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  2. 
1.  Krajowa Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych i na posiedzeniach zespołów roboczych.
2.  Wnioski, uchwały, opinie i stanowiska na posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji są przyjmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Krajowej Komisji w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.  W przypadku równej liczby głosów, wynik głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego Krajowej Komisji lub głos osoby upoważnionej przez przewodniczącego do przewodniczenia posiedzeniu plenarnemu Krajowej Komisji.
4.  Na wniosek przewodniczącego Krajowej Komisji, jego zastępców, sekretarza Krajowej Komisji oraz każdego z członków Krajowej Komisji może zostać podjęta uchwała o głosowaniu tajnym; przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5.  Członek Krajowej Komisji, który uczestniczy w posiedzeniu plenarnym Krajowej Komisji, nie bierze udziału w głosowaniu, w przypadku gdy jest autorem lub współautorem opracowania będącego dokumentacją w rozpatrywanej sprawie oraz w przypadku autorstwa lub współautorstwa opinii do rozpatrywanego opracowania, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonanie tej opinii było wnioskowane przez Krajową Komisję.
6.  Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio do posiedzeń zespołów roboczych Krajowej Komisji.
7.  Realizując swoje zadania, Krajowa Komisja bierze pod uwagę opracowania, informacje i okoliczności, w szczególności prognozy oddziaływania na środowisko i raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mogące przyczynić się do kompleksowej analizy opiniowanej sprawy.
8.  Rozpatrywanie spraw i przygotowywanie wniosków, uchwał, opinii i stanowisk przez Krajową Komisję następuje w terminie dwóch miesięcy od momentu przedłożenia sprawy do rozpatrzenia przez Krajową Komisję.
9.  Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.
10.  W przypadkach wystąpienia rozbieżności przy formułowaniu wniosków, uchwał, opinii i stanowisk przez wojewódzkie komisje, wojewoda może wystąpić do ministra właściwego do spraw środowiska z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Krajową Komisję.