Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.