Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  12. 
1.  Rozpatrywanie określonej sprawy w oparciu o prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub inne opracowanie Krajowa Komisja poprzedza co najmniej jedną opinią, której celem jest:
1) zbadanie kompletności opiniowanej dokumentacji w świetle obowiązujących przepisów;
2) ustosunkowanie się do opiniowanej dokumentacji, a także do wszystkich związanych z nią opinii i wniosków;
3) ocena przydatności opiniowanej dokumentacji do celów, jakim miała służyć;
4) przedstawienie wykazu zagadnień, które wymagają uzupełnienia lub uszczegółowienia niezbędnego dla wydania właściwej opinii.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji.