Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  11. 
1.  Sekretarz zespołu roboczego Krajowej Komisji:
1) przygotowuje teksty wniosków, uchwał, stanowisk oraz opinii zespołu roboczego Krajowej Komisji;
2) opracowuje protokoły posiedzeń zespołu roboczego Krajowej Komisji;
3) przekazuje sekretarzowi Krajowej Komisji, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy, podpisane przez przewodniczącego zespołu roboczego Krajowej Komisji wnioski, uchwały, stanowiska, opinie oraz protokoły.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sekretarza zespołu roboczego wojewódzkiej komisji.