Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  10. 
1.  Przewodniczący zespołu roboczego Krajowej Komisji:
1) prowadzi posiedzenia zespołu roboczego Krajowej Komisji;
2) formułuje propozycje wniosków, stanowisk, uchwał i opinii na posiedzeniach zespołu roboczego Krajowej Komisji;
3) przekazuje ustalenia, stanowiska i opinie zespołu roboczego Krajowej Komisji przewodniczącemu Krajowej Komisji lub jego zastępcom.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego zespołu roboczego wojewódzkiej komisji.