Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1139

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób funkcjonowania, w tym organizację i tryb działania, Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwanej dalej "Krajową Komisją", oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwanych dalej "wojewódzkimi komisjami".