Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.140.775

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) zarządza się, co następuje:
§  1. Zamówienia publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645), zwanej dalej "ustawą", wynikające z realizacji zadań ustawowych lub statutowych należących do centralnych i naczelnych organów administracji państwowej i wojewodów, są udzielane na zasadach szczególnych określonych w rozporządzeniu.
§  2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na zasadach szczególnych, stosuje się przepisy ustawy, z wyjątkiem przepisów dotyczących:
1) jawności protokołu postępowania i dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem,
2) ogłoszeń o postępowaniu i jego wynikach,
3) terminów,
4) protestów i odwołań,
5) wymogu zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony.
§  3.
1. O wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych rozstrzygają każdorazowo ministrowie, kierownicy centralnych organów administracji państwowej lub wojewodowie w ramach swojego zakresu działania.
2. Ministrowie, kierownicy centralnych organów administracji państwowej oraz wojewodowie każdorazowo przekazują Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacje o podjęciu postępowania na zasadach szczególnych.
3. Ministrowie, kierownicy centralnych organów administracji państwowej oraz wojewodowie składają Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdania o zamówieniach udzielonych na zasadach szczególnych.
§  4. Ministrowie, kierownicy centralnych organów administracji państwowej oraz wojewodowie, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, ustalą wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień na zasadach szczególnych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.