§ 2. - Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe. - Dz.U.2016.873 - OpenLEX

§ 2. - Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.873

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe (Dz. U. poz. 998, z 2004 r. poz. 2392 oraz z 2005 r. poz. 535), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).