Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe. - Dz.U.2003.106.998 - OpenLEX

Określenie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.106.998

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Systemami płatności, w których istnieje ryzyko systemowe, są:
1) 1
 (uchylony);
2)
system ELIXIR, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., z siedzibą w Warszawie;
3) 2
 system EuroELIXIR, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., z siedzibą w Warszawie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 października 2004 r. (Dz.U.04.238.2392) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 listopada 2004 r.
2 § 1 pkt 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.61.535) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 2005 r.