Określenie stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.236.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Stopnie wojskowe Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym określa załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym (Dz. U. Nr 147, poz. 718).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

ZAŁĄCZNIK 

STOPNIE WOJSKOWE STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ODPOWIADAJĄCE STOPNIOM POLICYJNYM

Stopnie w PolicjiStopnie wojskoweStopnie wojskowe w Marynarce WojennejStopnie w Straży GranicznejStopnie w Biurze Ochrony RząduStopnie w Państwowej Straży PożarnejStopnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji WywiaduStopnie w Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
12345678
posterunkowyszeregowymarynarzszeregowy Straży granicznej (marynarz Straży Granicznej)szeregowystrażakszeregowyszeregowy
starszy posterunkowystarszy szeregowystarszy marynarzstarszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej)starszy szeregowystarszy strażakstarszy szeregowystarszy szeregowy
sierżant Policjikapralmatkapral Straży Granicznejkapralsekcyjnykapralkapral
starszy kapralstarszy mat(mat Straży Granicznej)plutonowystarszy sekcyjnystarszy kapralstarszy kapral
plutonowybosmanmatplutonowy Straży Granicznej młotszy ogniomistrzplutonowyplutonowy
starszy plutonowy1)starszy bosmanmat1)(bosmanmat Straży Granicznej)starszy plutonowystarszy plutonowy
sierżantbosmansierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej)sierżantsierżant
starszy sierżant Policjistarszy sierżantstarszy bosmanstarszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej)sierżantogniomistrzstarszy sierżantstarszy sierżant
sierżant sztabowy Policjisierżant sztabowy1)

starszy sierżant sztabowy1)

bosman sztabowy1)

starszy bosman sztabowy1)

sierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy Straży Granicznej)starszy sierżantstarszy ogniomistrzsierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy

sierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy

młodszy aspirant Policjimłodszy chorążymłodszy chorąży marynarkimłodszy chorąży Straży Granicznejmłodszy chorążymłodszy aspirantmłodszy chorążymłodszy chorąży
aspirant Policjichorążychorąży marynarkichorąży Straży Granicznejchorążyaspirantchorążychorąży
starszy aspirant Policjistarszy chorążystarszy chorąży marynarkistarszy chorąży Straży Granicznejchorążystarszy aspirantstarszy chorążystarszy chorąży
młodszy chorąży sztabowy1)młodszy chorąży sztabowy marynarki1)młodszy chorąży sztabowymłodszy chorąży sztabowy
aspirant sztabowy Policjichorąży sztabowy1)chorąży sztabowy marynarki1)chorąży sztabowy Straży Granicznejstarszy chorążyaspirant sztabowychorąży sztabowychorąży sztabowy
starszy chorąży sztabowystarszy chorąży sztabowy marynarkistarszy chorąży sztabowy Straży Granicznejstarszy chorąży sztabowystarszy chorąży sztabowy
podkomisarz Policjipodporucznikpodporucznik marynarkipodporucznik Straży Granicznejpodporucznikmłodszy kapitanpodporucznikpodporucznik
komisarz Policjiporucznikporucznik marynarkiporucznik Straży Granicznejporucznikkapitanporucznikporucznik
nadkomisarz Policjikapitankapitan marynarkikapitan Straży Granicznejkapitanstarszy kapitankapitankapitan
podinspektor Policjimajorkomandor podporucznikmajor Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej) majormłodszy brygadiermajormajor
młodszy inspektor Policjipodpułkownikkomandor porucznikpodpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej) podpułkownikbrygadierpodpułkownikpodpułkownik
inspektor Policjipułkownikkomandorpułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej)pułkownikstarszy brygadierpułkownikpułkownik
nadinspektor Policjigenerał brygadykontradmirałgenerał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej)generał brygadynadbrygadiergenerał brygadygenerał brygady
generalny inspektor Policjigenerał dywizji generał broni generałwiceadmirał

admirał floty admirał

generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej) generał dywizjigenerał brygadierbrak odpowiednikabrak odpowiednika
______

1) Dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy w dniu przyjęcia do służby w Policji posiadali stopień wojskowy zachowany na podstawie art. 179 albo 180 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602).