Określenie stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.147.718

Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 5 grudnia 1995 r.
w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) zarządza się, co następuje:
Stopniom wojskowym wymienionym w rozporządzeniu odpowiadają następujące stopnie policyjne:
1)
generała broni i generała dywizji -generalny inspektor Policji,
2)
generała brygady -nadinspektor Policji,
3)
pułkownika -inspektor Policji,
4)
podpułkownika -młodszy inspektor Policji,
5)
majora -podinspektor Policji,
6)
kapitana -nadkomisarz Policji,
7)
porucznika -komisarz Policji,
8)
podporucznika -podkomisarz Policji,
9)
starszego chorążego sztabowego i

i chorążego sztabowego -aspirant sztabowy Policji,

10)
starszego chorążego -starszy aspirant Policji,
11)
chorążego -aspirant Policji,
12)
młodszego chorążego -młodszy aspirant Policji,
13)
starszego sierżanta sztabowego

i sierżanta sztabowego -sierżant sztabowy Policji,

14)
starszego sierżanta -starszy sierżant Policji,
15)
sierżanta, plutonowego, starszego

kaprala i kaprala -sierżant Policji,

16)
starszego szeregowego -starszy posterunkowy,
17)
szeregowego -posterunkowy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym (Dz. U. Nr 48, poz. 285).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 października 1995 r.