Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.39.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 maja 1958 r.
w sprawie określenia stanowisk pracy w kopalniach siarki oraz w przedsiębiorstwach robót górniczych wykonujących roboty dla kopalń siarki, które uważa się za zatrudnienie na odkrywce.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 99) zarządza się, co następuje:
§  1. Za zatrudnienie na odkrywce w kopalniach siarki oraz w przedsiębiorstwach robót górniczych wykonujących roboty dla kopalń siarki uważa się prace wgłębne wykonywane stale na następujących stanowiskach:
1) strzałowy,
2) wiertacz otworów strzałowych,
3) wiertacz otworów wiertniczych,
4) górnik zatrudniony przy urabianiu złoża,
5) pomoc górnika, młodszy górnik, ładowacz na odkrywce, kopacz na odkrywce,
6) cieśla górniczy,
7) robotnik zatrudniony przy obsłudze taśm przy wybieraniu na odkrywce,
8) robotnik zatrudniony przy oczyszczaniu taśmociągów na odkrywce,
9) robotnik zatrudniony przy szyciu taśm na odkrywce,
10) torowy na odkrywce,
11) robotnicy niewykwalifikowani zatrudnieni na odkrywce,
12) maszynista na koparce zatrudniony na odkrywce,
13) pomocnik maszynisty na koparce zatrudniony na odkrywce,
14) maszynista na spychaczu zatrudniony na odkrywce,
15) pomocnik maszynisty na spychaczu zatrudniony na odkrywce,
16) maszynista lokomotywy na odkrywce,
17) palacz lokomotywy na odkrywce,
18) spinacz na odkrywce,
19) rzemieślnicy zatrudnieni przy pracy na odkrywce: ślusarz, elektryk, spawacz, kowal.
§  2.
1. Kopalnie siarki oraz przedsiębiorstwa robót górniczych wykonujące roboty dla kopalń siarki obowiązane są do prowadzenia ścisłej ewidencji w formie książkowej robotników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 1. Numeracja kart tej książki powinna być uwierzytelniona przez jednostkę nadrzędną.
2. Ewidencja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i datę urodzenia robotnika oraz imię jego ojca,
2) stanowisko pracy, na którym robotnik jest zatrudniony,
3) okres zatrudnienia na tym stanowisku.
3. Ewidencją należy objąć robotników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 1 w okresie po dniu 1 lipca 1957 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1957 r.