§ 1. - Określenie stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania. - Dz.U.1974.45.268 - OpenLEX

§ 1. - Określenie stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.45.268

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1976 r.
§  1.
1. 1
Nawiązanie stosunków pracy na podstawie powołania, poza stanowiskami określonymi w art. 68 § 1 Kodeksu pracy, stosuje się do pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach kierowniczych:
1)
dyrektora banku - członka zarządu,
2)
dyrektora departamentu, biura i komórki równorzędnej w centralach banków, w centrali Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
3)
naczelnego redaktora i zastępcy naczelnego redaktora w agencjach prasowych, w wydawnictwach oraz w redakcjach czasopism,
4)
redaktora naczelnego i zastępcy redaktora naczelnego w naczelnych redakcjach radia i telewizji,
5)
dyrektora (kierownika) zakładu (jednostki równorzędnej) w przedsiębiorstwach wielozakładowych oraz kombinatach,
6)
dyrektora (kierownika) wielkiej budowy,
7)
sekretarza generalnego, dyrektora i wicedyrektora zespołu w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego,
8)
dyrektora i zastępcy dyrektora biura w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego,
9)
dyrektora i zastępcy dyrektora biura w centralnych (zjednoczeniach) handlu zagranicznego,
10)
głównego księgowego,
11)
dyrektora biura i komórki równorzędnej w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja",
12)
dyrektora administracyjnego filii szkoły wyższej,
13)
kierownika artystycznego i zastępców kierownika artystycznego zespołu filmowego w Przedsiębiorstwie Realizacji Filmów "Zespoły Filmowe",
14)
redaktora naczelnego i zastępcy redaktora naczelnego rozgłośni regionalnej i ośrodka telewizyjnego,
15)
kierownika redakcji w redakcjach czasopism,
16)
ordynatora oddziału szpitalnego,
17)
kierownika wojewódzkiej przychodni opieki zdrowotnej wchodzącej w skład zespołu wojewódzkich przychodni,
18)
dyrektora i zastępców dyrektora w Biurze Naczelnej Rady Spółdzielczej,
19)
dyrektora i zastępców dyrektora działu oraz dyrektora i zastępców dyrektora równorzędnych jednostek organizacyjnych w centralnych związkach spółdzielni bezpośrednio podległych zarządom tych związków,
20)
komendanta i zastępcy komendanta straży przemysłowej.
2. 2
Przepisy ust. 1 pkt 3 i 15 nie dotyczą redakcji czasopism zakładowych.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1976 r. (Dz.U.76.4.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 1976 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1976 r. (Dz.U.76.4.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 1976 r.