Określenie środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione. - Dz.U.2004.195.2005 - OpenLEX

Określenie środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.195.2005

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest zabronione

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Określa się środki farmakologiczne i metody uznane za dopingowe, których stosowanie jest zabronione.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Metody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE UZNANE ZA DOPINGOWE, KTÓRYCH STOSOWANIE JEST ZABRONIONE

Środki farmakologiczne
Nazwa w języku polskim Nazwa w języku angielskim
1. Środki pobudzające (Stymulanty1) - klasaandrafinil

amfepramon

andrafinil

amfepramone

S1amifenazolamiphenazole
amfetaminaamfetamine
amfetaminilamfetaminil
benzfetaminabenzfetamine
bromantanbromantan
dimetyloamfetaminadimethylamfetamine
efedrynaephedrine
etylefrynaetilefrine
etylamfetaminaetilamfetamine
fenetylinafenetylline
fenfluraminafenfluramine
fenkamfaminafencamfamin
fenmetrazynaphenmetrazine
fenproporeksfenproporex
furfenoreksfurfenorex
fendimetrazynaphendimetrazine
fenterminaphentermine
karfedoncarphedon
katynacathine
klobenzoreksclobenzorex
kokainacocaine
mefenoreksmefenorex
mefenterminamephentermine
metamfetaminametamfetamine
metyloamfetaminamethylamfetamine
metyloefedrynamethylephedrine
metylofenidatmethylphenidate
mezokarbmesocarb
modafinilmodafinil
niketamidnikethamide
norfenfluraminanorfenfluramine
parahydroksyamfetaminaparahydroxyamfetamine
pemolinapemoline
prolintanprolintane
selegilinaselegiline
strychninastrychnine
oraz inne substancje o podobnej strukturze chemicznej i podobnym działaniu farmakologicznym
2. Narkotyczne środki przeciwbólowe - klasabuprenorfina

dekstromoramid

buprenorphine

dextromoramide

S2diamorfina (heroina)diamorphine (heroin)
hydromorfonhydromorphone
metadonmethadone
morfinamorphine
oksykodonoxycodone
oksymorfonoxymorphone
pentazocynapentazocine
petydynapethidine
3. Kanabinoidy

(haszysz i marihuana) - klasa S3

4. Środki anaboliczne (Anaboliki)2 - klasa S4Steroidy anaboliczno-androgenne (SAA):

1) egzogenne (SAA)

androstadienonandrostadienone
bolasteronbolasterone
boldenonboldenone
boldionboldione
klostebolclostebol
danazoldanazol
dehydrochlorometylotestosterondehydrochloromethyltestosterone
delta 1- androsten- 3,17-diondelta 1- androstene- 3,17-dione
drostanolondrostanolone
drostanedioldrostanediol
fluoksymesteronfluoxymesterone
formebolonformebolone
gestrinongestrinone
4-hydroksytestosteron4-hydroxytestosterone
4-hydroksy-19-nortestosteron4-hydroxy-19-nortestosterone
mestanolonmestenolone
mesterolonmesterolone
metandienonmetandienone
metenolonmetenolone
nandrolonnandrolone
19 - norandrostendiol19 - norandrostenediol
19 - norandrostendion

norboleton

19 - norandrostenedione norboletone
noretandrolonnorethandrolone
oksabolonoxabolone
oksandrolonoxandrolone
oksymesteronoxymesterone
oksymetolonoxymetholone
kwinbolonquinbolone
stanozololstanozolol
stenbolonstenbolone
1-testosteron (delta 1-dihydro-testosteron)1- testosterone (delta 1-dihydro-testosterone)
trenbolontrenbolone
oraz związki pokrewne
2) endogenne (SAA)
androstendiolandrostenediol
adrostendionandrostenedione
dehydroepiandrosteron (DHEA)dehydroepiandrosterone (DHEA)
dihydrotestosterondihydrotestosterone
testosteron

oraz związki pokrewne

testosterone
3) inne środki anaboliczne
klenbuterolclenbuterol
zeranolzeranol
5. Hormony peptydowe, erytropoetyna (EPO)erythropoietin (EPO)
pokrewne i ich analogihormon wzrostu (hGH) growth hormone (hGH)
- klasa S5insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF - 1)insulin-like growth factor (IGF-1)
gonadotropina łożyskowa (hCG)3 chorionic gonadotrophin (hCG)
hormon luteinizujący (LH -lutropina)4-pituitary and synthetic gonadotrophins (LH) -
insulinainsulin
kortykotrofinycorticotrophins
6. Beta-2 Agoniści -klasa S65
7. Środki

antyestrogenowe

- klasa S7 6

inhibitory aromatazy

klomifen

cyklofenil

aromataze inhibitors

clomifene

cyclofenil

tamoksyfentamoxifen
8. Środki maskujące -epitestosteronepitestosterone
klasa S8probenecydprobenecid
hydroksyetyloskrobiahydroksyethyl starch
acetazolamidacetazolamide
amilorydamiloride
bumetanidbumetanide
kanrenoncanrenone
chlorotalidonchlortalidone
kwas etakrynowyetacrynic acid
furosemidfurosemide
indapamidindapamide
mersalylmersalyl
spironolaktonspironolactone
tiazydy (np. bendroflumetiazyd, chlorotiazyd, hydrochlorotiazyd)thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide)
triamterentriamterene
oraz inne substancje o podobnej chemicznej strukturze i podobnym farmakologicznym działaniu
9. Glukokortykosteroidy - klasa S97
10. Beta blokery - klasaacebutololacebutolol
S10alprenololalprenolol
atenololatenolol
betaksololbetaxolol
bisoprololbisoprolol
bunololbunolol
celiprololceliprolol
esmololesmolol
karteololcarteolol
karwedilolcarvedilol
labetalollabetalol
lewobunolollevobunolol
metipranololmetipranolol
metoprololmetoprolol
nadololnadolol
oksprenololoxprenolol
pindololpindolol
propranololpropranolol
sotalolsotalol
tymololtimolol
______

1 1. Katyna jest zabroniona, gdy jej stężenie w moczu jest wyższe niż 5 mg/mililitr.

2. Efedryna i metyloefedryna są zabronione, gdy stężenie w moczu jest wyższe niż 10 mg/mililitr.

2 1. W celu ustalenia ostatecznych wyników testosteronu powinny być brane pod uwagę wyniki badań profilu metabolicznego (steroidowego) i/lub pomiarów stosunku izotopów.

2. Stwierdzenie w moczu zawodnika stosunku testosteronu (T) do epitestosteronu (E) powyżej sześciu (6) do jednego (1) jest zabronione, chyba że są dowody, iż wysoki stosunek tych związków jest wynikiem fizjologicznych lub patologicznych zmian.

3. W przypadkach stwierdzenia w moczu zawodnika wskaźnika T/E powyżej 6 przeprowadza się dodatkowe badania.

3 Zakazana tylko u mężczyzn.

4 Zakazana tylko u mężczyzn.

5 Wszystkie beta-2 agoniści, włączając D- i L-izomery, są zabronione, z wyjątkiem formoterolu, salbutamolu, salmeterolu i terbutaliny, które mogą być stosowane poprzez inhalacje w celu zapobieżenia dolegliwościom astmy. W takim przypadku konieczne jest posiadanie przez zawodnika zaświadczenia lekarskiego o stosowaniu powyższych substancji.

Stwierdzenie przez laboratorium salbutamolu w stężeniu (łącznie frakcji wolnej i związanej) większym niż 1.000 ng/mililitr będzie traktowane jako niekorzystny wynik analityczny, niezależnie od posiadania wyżej opisanego zaświadczenia.

6 Zakazane tylko u mężczyzn.

7 Glukokortykosteroidy są zabronione, gdy podawane są doustnie, doodbytniczo lub dożylnie i domięśniowo. Wszystkie inne sposoby podawania powyższych substancji wymagają zaświadczenia lekarskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

METODY UZNANE ZA DOPINGOWE, KTÓRYCH STOSOWANIE JEST ZABRONIONE

Metody uznane za dopingowe
1 . Metody zwiększające transport tlenu

- klasa M1

1) doping krwią - polegający na podawaniu

własnej, jednoimiennej, lub

obcopochodnej krwi i preparatów krwinek

czerwonych różnego pochodzenia oraz

innych preparatów nieznajdujących

zastosowania w leczeniu medycznym;

2) podawanie preparatów, które zwiększają

wykorzystanie tlenu i jego transport, w

szczególności zmodyfikowanych produktów

krwiopodobnych

2. Manipulacje farmakologiczne, chemiczne i fizyczne

- klasa M2

w szczególności: kateteryzacja pęcherza moczowego, zamiana moczu, dodawanie środków rozkładających mocz, hamujących wydalanie nerkowe oraz zmieniających pomiary stosunku testosteronu do epitestosteronu, polegają na stosowaniu substancji lub metod, łącznie ze środkami maskującymi, które zmieniają lub mają za zadanie zmienić właściwości i prawidłowości próbek pobranych do kontroli antydopingowych
3. Doping genowy (komórkowy)

- klasa M3

użycie genów, materiału genetycznego i/lub komórek nie z powodów terapeutycznych, a mające na celu zwiększenie osiągnięć sportowych