Określenie składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.154

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
1. 
Konwent składa się z przewodniczącego oraz ośmiu członków, wskazywanych spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje związane z kierunkiem działania uczelni w zakresie realizacji potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
W skład konwentu wchodzą przedstawiciele:
1)
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
instytucji publicznych działających w obszarze związanym z działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni;
3)
organów stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców sektora gospodarki narodowej właściwego dla kierunku działalności uczelni zawodowej w zakresie realizacji potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
uczelni akademickich lub instytutów badawczych, z którymi publiczna uczelnia zawodowa współpracuje.
1. 
Przewodniczącego oraz nie mniej niż połowę członków konwentu wskazuje Minister Obrony Narodowej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnię zawodową oraz zainteresowane instytucje i organizacje.
2. 
Pozostałych członków konwentu wskazuje senat na wniosek rektora.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.