Określenie siedzib i obszarów właściwości sądów wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.662

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie określenia siedzib i obszarów właściwości sądów wojskowych

Na podstawie art. 3 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Określa się siedziby i obszary właściwości wojskowych sądów okręgowych:
1)
Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu - dla województw objętych właściwością wojskowych sądów garnizonowych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu;
2)
Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie - dla województw objętych właściwością wojskowych sądów garnizonowych w Lublinie, Olsztynie i Warszawie.
2.
Określa się siedziby i obszary właściwości wojskowych sądów garnizonowych:
1)
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni - dla województwa pomorskiego;
2)
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie - dla województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego;
3)
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie - dla województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
4)
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu - dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego;
5)
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego;
6)
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie - dla województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego;
7)
Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu - dla województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 146, poz. 956, z 2001 r. Nr 138, poz. 1556, z 2002 r. Nr 145, poz. 1224 oraz z 2010 r. Nr 32, poz. 175), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 188).