Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.926 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  11. 
1.  Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania;
2) numer PESEL - w przypadku jego nadania;
3) przedmiot dofinansowania;
4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego;
6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;
7) przewidywany koszt realizacji zadania;
8) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;
9) informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania;
10) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania;
11) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia;
12) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.
2.  Przepisu ust. 1 pkt 5-12 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
3.  Przepisu ust. 1 pkt 8-10 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
3a.  Przepisów ust. 1 pkt 9 i 10 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
4.  Do wniosku dołącza się:
1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
2) w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
a) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
b) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
5.  Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu, poza danymi wymienionymi w ust. 1 pkt 3 i 5-12, powinien zawierać:
1) nazwę podmiotu, siedzibę i adres;
2) numer NIP oraz numer REGON;
3) status prawny i podstawę działania;
4) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;
5) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;
6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych.
6.  W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 5, jest:
1) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584, 699 i 875) - do wniosku dołącza się:
a) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
c) (uchylona);
2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej - do wniosku dołącza się:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
c) informację, o której mowa w pkt 1.
7.  W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
8.  Pomoc, o której mowa w ust. 7, nie może być udzielona, jeżeli podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.
9.  Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie wydane przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) na podstawie odrębnych przepisów.
10.  Podmioty, o których mowa w ust. 6 pkt 1, przed zawarciem umowy przedstawiają zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymanej po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu.