§ 1. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1963.3.16 - OpenLEX

§ 1. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.
§  1.
1.
Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń energetycznych podlegają przepisom ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150), zwanej dalej "ustawą", w zakresie określonym w rozporządzeniu.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "urządzeniach energetycznych" - należy przez to rozumieć maszyny, aparaty i przewody, a także ich zespoły przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii lub paliw gazowych, przez które w stanie pracy przepływa odpowiedni rodzaj energii lub paliw.