§ 3. - Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.871

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1997 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.