§ 2. - Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.871

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1997 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 listopada 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 60, poz. 294).