Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.871

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 15 października 1997 r.
w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Na podstawie art. 19 § 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 16, poz. 73 i z 1996 r. Nr 6, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego nie podlegają następujące rodzaje statków stanowiących polską własność, jeżeli nie uprawiają żeglugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
bez napędu mechanicznego,
2)
o napędzie mechanicznym, o długości całkowitej do 15 m,
3)
używane do celów sportowych lub rekreacyjnych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 listopada 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 60, poz. 294).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.