§ 2. - Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.83.769

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 130, poz. 871), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.