Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego. - Dz.U.2004.83.769 - OpenLEX

Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.83.769

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego

Na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2277) zarządza się, co następuje:
Obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego nie podlegają następujące rodzaje statków stanowiących polską własność, jeżeli nie uprawiają żeglugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
bez napędu mechanicznego;
2)
z napędem mechanicznym, o długości całkowitej do 15 metrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz.1359 i Nr 232, poz. 2322).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 130, poz. 871), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.