§ 1. - Określenie rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1323 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2017 r.
§  1. 
Z wykorzystaniem portalu podatkowego mogą być załatwiane następujące sprawy:
1)
składanie przez:
a)
podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b)
podatnika i płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych,
c)
podatnika i płatnika podatku od spadków i darowizn

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosku o doręczanie pism organów Krajowej Administracji Skarbowej przez portal podatkowy w sprawach załatwianych z wykorzystaniem tego portalu;

2)
składanie deklaracji w sprawach dotyczących:
a)
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b)
podatku od czynności cywilnoprawnych,
c)
podatku od spadków i darowizn wraz dokumentami mającymi wpływ na określenie podstawy opodatkowania;
3)
wnoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podań w sprawach dotyczących:
a)
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b)
podatku od czynności cywilnoprawnych,
c)
podatku od spadków i darowizn

- wraz z załącznikami;

4)
doręczanie pism naczelników urzędów skarbowych w sprawach dotyczących:
a)
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
b)
podatku od czynności cywilnoprawnych,
c)
podatku od spadków i darowizn;
5)
zgłaszanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego;
6)
składanie zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869);
7)
składanie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.