Określenie rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie... - Dz.U.1968.12.66 - OpenLEX

Określenie rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.66

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 1968 r.
w sprawie określenia rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń. *

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową (Dz. U. Nr 12, poz. 64) zarządza się, co następuje:
1.
Publiczną działalność artystyczną lub rozrywkową jest organizowanie lub prowadzenie publicznych:
1)
imprez teatralnych, muzycznych, baletowych, estradowych oraz innych imprez artystycznych,
2)
wyświetlań filmów i przeźroczy,
3)
cyrków, lunaparków i wesołych miasteczek,
4)
zabaw oraz innych imprez rozrywkowych,
5)
wystaw artystycznych,
6)
wystaw książek lub innych wystaw o charakterze kulturalno--oświatowym,
7)
audycji nagrań mechanicznych,
8)
lekcji tańca towarzyskiego

- bez względu na miejsce wykonywania oraz na to, czy pobierane są opłaty wstępu.

2.
Publiczną działalnością sportową jest organizowanie lub prowadzenie publicznych:
1)
zawodów, popisów i pokazów w zakresie kultury fizycznej,
2)
strzelnic i gier zręcznościowych, jeżeli nie stanowią części składowej lunaparków i wesołych miasteczek,
3)
zajęć szkoleniowych za opłatą w zakresie kultury fizycznej.
Do zakresu działania organu do spraw kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) należą sprawy wydawania zezwoleń na następujące rodzaje publicznej działalności artystycznej lub rozrywkowej: teatry dramatyczne, muzyczne, lalkowe i małych form, orkiestry symfoniczne, zespoły estradowe, kina, cyrki, lunaparki i wesołe miasteczka oraz wystawy artystyczne, wystawy książek i inne wystawy o charakterze kulturalno-oświatowym.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną w związku z uchyleniem w zakresie dotyczącym imprez artystycznych i rozrywkowych ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową (Dz.U.68.12.64) przez art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.91.114.493) z dniem 25 grudnia 1991 r.