Określenie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.257.2573

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
2)
rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany;
3)
przypadki, w jakich zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
4)
szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
1.
Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1)
instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, służące do:
a)
wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, w tym wyrobów lakierowych, elastomerów, gum lub nadtlenków,
b)
wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, w tym nadtlenków,
c)
wytwarzania nawozów mineralnych,
d)
wytwarzania środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych,
e)
wytwarzania materiałów wybuchowych;
2)
instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych;
3)
elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje spalające paliwa w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie niższej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu;
4)
elektrownie jądrowe lub inne reaktory jądrowe, z wyjątkiem instalacji badawczych służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub paliworodnych o mocy nieprzekraczającej 1 kW przy ciągłym obciążeniu termicznym;
5)
instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, lub instalacje planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii;
6)
stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km;
7) 2
 instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:
a)
nie mniej niż 2.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
b)
nie mniej niż 5.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
c)
nie mniej niż 10.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
d)
nie mniej niż 20.000 W;
8)
instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi:
a)
instalacje do przerobu wypalonego paliwa jądrowego,
b)
instalacje do wytwarzania lub wzbogacania paliwa jądrowego,
c)
instalacje do przerobu wypalonego paliwa jądrowego lub przetwarzania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych,
d)
instalacje do składowania wypalonego paliwa jądrowego,
e)
instalacje wyłącznie do składowania odpadów promieniotwórczych,
f)
instalacje wyłącznie do przechowywania, planowanego przez okres dłuższy niż 10 lat, wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w miejscu innym niż miejsce ich powstawania;
9)
instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali;
10)
instalacje do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, z wyjątkiem rud żelaza;
11)
instalacje do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych z rud, koncentratów lub produktów z odzysku przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych;
12)
instalacje do prażenia i spiekania rudy żelaza o przerobie nie mniejszym niż 500.000 ton rudy żelaza rocznie;
13)
instalacje do obróbki metali żelaznych:
a)
kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,
b)
odlewnie o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
c)
walcownie o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę,
d)
instalacje do nakładania powłok metalicznych, z wsadem ponad 2 tony stali na godzinę;
14)
instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali, z wyłączeniem metali szlachetnych;
15)
instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3;
16)
instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie;
17)
koksownie;
18)
instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę;
19)
instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych;
20)
instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 200 ton na dobę;
21)
instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi;
22)
instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub produktów chemicznych, o łącznej pojemności nie niższej niż 10.000 m3, wraz z urządzeniami do przeładunku;
23)
rafinerie ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej oraz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego w ilości nie niższej niż 500 ton na dobę;
24)
wydobywanie ropy naftowej lub gazu ziemnego ze złoża, jeżeli wydobyta ilość kopaliny wynosi nie mniej niż 18.000 ton rocznie w przypadku ropy lub nie mniej niż 70.000.000 m3 rocznie w przypadku gazu ziemnego, oraz wydobywanie ropy naftowej lub gazu z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
25)
wydobywanie azbestu lub instalacje do wytwarzania lub przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest:
a)
produktów azbestowo-cementowych w ilości nie niższej niż 200 ton gotowego produktu rocznie,
b)
materiałów ciernych w ilości nie niższej niż 50 ton gotowego produktu rocznie,
c)
innych produktów zawierających azbest w ilości nie niższej niż 200 ton rocznie;
26)
wydobywanie kopalin ze złoża:
a)
metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha,
b)
metodą podziemną lub związane z nim instalacje do przerobu kopalin, o wydobyciu lub przerobie nie mniejszym niż 100.000 m3 ilości kopaliny rocznie;
26a) 3
 poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie rud pierwiastków promieniotwórczych;
27) 4
 linie kolejowe wchodzące w skład transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości lub w skład transeuropejskiego systemu kolei konwecjonalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94), po których jest prowadzony ruch pociągów międzynarodowych, wraz z terminalami transportu kombinowanego przeznaczonego do obsługi przewozu rzeczy, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: chodnika, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki, przejścia przez tory kolejowe, przejazdu kolejowego, peronu, wiaty peronowej, urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę, ekranu akustycznego, urządzeń oświetleniowych, stałej zasłony odśnieżnej, pasa przeciwpożarowego, urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, obiektów do obsługi podróżnych, nastawni oraz posterunków;
28)
lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie mniejszej niż 2.000 m;
29) 5
 autostrady i drogi ekspresowe, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg;
30) 6
 pozostałe drogi publiczne o nie mniej niż czterech pasach ruchu, na odcinku nie mniejszym niż 10 km, niewymienione w pkt 29, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg;
31)
śródlądowe porty lub drogi wodne pozwalające na żeglugę statków o nośności nie niższej niż 1.350 ton, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm. 7 );
32)
porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766), w tym infrastruktura portowa służąca do załadunku i rozładunku, połączona z lądem lub położona poza linią brzegową, do obsługi statków o nośności nie mniejszej niż 1.350 ton, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm. 8 ) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, z wyłączeniem przystani dla promów;
33)
sztuczne zbiorniki wodne o pojemności nie mniejszej niż 10 mln m3;
34) 9
 budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie niższej niż 5 m;
35)
urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych, sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie niższej niż 500 m3/h;
36)
urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych w ilościach nie mniejszych niż 100 mln m3 rocznie;
37)
urządzenia do przesyłu wody, kiedy średni przepływ z wielolecia w zlewni, z której woda jest pobierana, wynosi nie mniej niż 2 mld m3 rocznie oraz ilość przesyłanej wody przekracza 5 % tego przepływu;
38)
instalacje oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 100.000 równoważnych mieszkańców, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 10 );
39)
instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych;
39a) 11
 stacje demontażu pojazdów, a także zakłady przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202);
39b) 12
 punkty demontażu odpadów, a także zakłady przetwarzania odpadów z nich powstałych, niewymienione w pkt 39a;
40) 13
 instalacje - z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybactwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności - do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu odpadów;
41) 14
 składowiska odpadów, niewymienione w pkt 39, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25.000 ton;
42)
bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze lub składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
43) 15
 chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia.
2.
Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają przedsięwzięcia:
1)
realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1, będące przedsięwzięciami:
a)
wymienionymi w § 3 ust. 1 albo
b)
niewymienionymi w ust. 1 lub w § 3 ust. 1, jeżeli ich realizacja spowoduje:
wzrost emisji o nie mniej niż 20 % lub
wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o nie mniej niż 20 %;
2)
realizowane na terenie zakładu lub obiektu, będące przedsięwzięciami, których realizacja spowoduje zaliczenie zakładu lub obiektu do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1.
1.
Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1)
instalacje do wytwarzania końcowych produktów użytkowych przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych;
2)
instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 17 i 23, lub instalacje do wytwarzania smarów z ropy naftowej;
3)
instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;
4) 16
 elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie niższej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji - nie niższej niż 10 MW;
5)
elektrownie wodne o mocy nie niższej niż 2,5 MW;
6)
instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5;
7)
stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 6;
8) 17
 instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:
a)
nie mniej niż 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
b)
nie mniej niż 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
c)
nie mniej niż 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
d)
nie mniej niż 1.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
e)
nie mniej niż 2.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
f)
nie mniej niż 5.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
g)
nie mniej niż 10.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny;
9)
instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. f;
10)
instalacje do prażenia i spiekania rud żelaza, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 12;
11) 18
 instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 13;
12)
instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 14;
13)
instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 15;
14)
instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 16;
15)
instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach;
16)
instalacje do produkcji klinkieru cementowego, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 18, lub instalacje do produkcji cementu lub wapna w ilości nie mniejszej niż 10 ton na dobę;
17)
instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników;
18)
instalacje do budowy lub naprawy statków powietrznych;
19)
instalacje do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego;
20)
instalacje do wytłaczania eksplozyjnego;
21)
instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę;
22)
instalacje do produkcji mas bitumicznych;
23)
instalacje do wytapiania substancji mineralnych;
24)
instalacje do produkcji włókien mineralnych;
25)
instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton na rok;
26)
instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego lub wyrobów ze szkła;
27)
instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych;
28)
instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór;
29)
instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 20;
30)
instalacje do przetwarzania celulozy;
31)
instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów;
32)
instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 21;
33)
instalacje do przesyłu gazu, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 21, oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków;
34)
instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków;
35)
instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny;
36) 19
 instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 20 m3, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 42;
37)
instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, niewymienionych w pkt 35, lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3;
38)
instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 25 lit. a, b i c;
39) 20
 instalacje związane z wydobywaniem kopalin, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26, z wyłączeniem instalacji związanych z wydobywaniem kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880);
40)
wydobywanie kopalin:
a) 21
 ze złoża metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26 lit. a, z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
b) 22
 ze złoża metodą podziemną, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26 lit. b, lub metodą otworów wiertniczych, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 24,
c)
z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 24, lub ze złoża ze śródlądowych wód powierzchniowych;
41)
wiercenia wykonywane w celu:
a)
ujmowania solanek, wód leczniczych lub termalnych,
b)
składowania odpadów promieniotwórczych,
c) 23
 zaopatrzenia w wodę;
42) 24
 poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:
a)
połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych,
b)
na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
c) 25
 prowadzone metodą podziemną;
43)
pozyskiwanie gruntu na skutek trwałego odkładu na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
44)
instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych;
45)
stocznie produkcyjne lub remontowe;
46)
tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli;
47)
trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące;
48)
stadiony dla nie mniej niż 5.000 osób;
49)
ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
50)
stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób;
51)
parki rozrywki o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha;
52)
zespoły zabudowy:
a)
przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,
b)
usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
53)
garaże lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niż 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych;
54) 26
 linie kolejowe, wraz z terminalami transportu kombinowanego przeznaczonego do obsługi przewozu rzeczy, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 27, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: chodnika, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki, przejścia przez tory kolejowe, przejazdu kolejowego, peronu, wiaty peronowej, urządzenia odwadniającego i odprowadzającego wodę, ekranu akustycznego, urządzenia oświetleniowego, stałej zasłony odśnieżnej, pasa przeciwpożarowego, urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, obiektów do obsługi podróżnych, nastawni oraz posterunków;
55)
lotniska, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 28, lub lądowiska helikopterów;
56) 27
 drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg;
57)
linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne - metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów;
58)
przystanie śródlądowe i morskie zapewniające miejsca do cumowania nie mniej niż 50 statków, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, z wyjątkiem przystani o długości nabrzeża nieprzekraczającej 80 m;
59)
porty śródlądowe i morskie, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32;
60)
śródlądowe drogi wodne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 31;
61)
urządzenia przeciwpowodziowe, z wyłączeniem ich konserwacji i przebudowy;
62) 28
 budowle piętrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 34, lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż jeden metr;
63) 29
 kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych;
64)
wały ochronne, nabrzeża, pirsy lub inne konstrukcje ochronne lub zmieniające linię wybrzeża morskiego, z wyłączeniem ich konserwacji i rekonstrukcji;
65)
urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h;
66)
urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 36;
67)
instalacje do spopielania zwłok - krematoria;
68)
tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych;
69)
stanowiska testowania silników, turbin lub reaktorów;
70) 30
 stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu, niewymienione w pkt 17-19 i pkt 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów;
71)
strzelnice;
72)
instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców;
72a) 31
 kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych;
73)
instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 39-41;
74) 32
 punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu;
75)
instalacje związane z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych;
76)
scalanie, wymiana lub podział gruntów rolnych, których obszar przekracza 300 ha, lub gruntów leśnych o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha;
77)
zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
78)
gospodarowanie wodą w rolnictwie, w tym melioracje, na obszarze nie mniejszym niż 20 ha, z wyłączeniem urządzeń wymienionych w pkt 63 oraz stawów rybnych;
79)
zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;
80)
instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych;
81)
instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie;
82)
instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie;
83)
instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie;
84)
instalacje do uboju zwierząt;
84a) 33
 instalacje do pozyskiwania skrobi;
85)
instalacje do produkcji tranu lub mączki rybnej;
86)
instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie;
87)
browary lub słodownie;
88)
cukrownie;
89)
gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe;
90) 34
 chów lub hodowla zwierząt, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 43:
a)
w granicach administracyjnych miast, w obrębie zwartej zabudowy wsi lub na terenach objętych formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - w liczbie nie niższej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
b)
na pozostałych obszarach - w liczbie nie niższej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);
90a) 35
 chów lub hodowla zwierząt obcych rodzimej faunie, innych niż zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), w liczbie 4 matek lub nie mniej niż 20 sztuk, z wyjątkiem ryb oraz skorupiaków;
91)
chów lub hodowla ryb w stawach typu karpiowego, jeżeli produkcja przekracza 4 tony ryb z 1 ha powierzchni użytkowej stawu, oraz chów lub hodowla ryb w stawach typu pstrągowego, jeżeli produkcja przekroczy 1 tonę ryb przy poborze 1 l wody na sekundę w miejscu ujęcia wody;
92)
przedsięwzięcia wymienione w § 2 ust. 1, realizowane wyłącznie lub głównie w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, które będą eksploatowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata.
2.
Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać przedsięwzięcia:
1)
realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1, będące przedsięwzięciami niewymienionymi w ust. 1 lub § 2 ust. 1, jeżeli ich realizacja spowoduje:
a)
wzrost emisji o nie mniej niż 20 % lub
b)
wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20 %;
2)
realizowane na terenie zakładu lub obiektu, będące przedsięwzięciami, których realizacja spowoduje zaliczenie zakładu lub obiektu do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1.
 Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się.
Szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w § 3, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko są:
1)
rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a)
skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
b) 37
 powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich,
c)
wykorzystywania zasobów naturalnych,
d)
emisji i występowania innych uciążliwości,
e)
ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;
2)
usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a)
obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b)
obszary wybrzeży,
c)
obszary górskie lub leśne,
d)
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
e)
obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),
f)
obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
g)
obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
h)
gęstość zaludnienia,
i)
obszary przylegające do jezior,
j)
obszary ochrony uzdrowiskowej;
3)
rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a)
zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
b)
transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
c)
wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
d)
prawdopodobieństwa oddziaływania,
e)
czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2004 r.

ZAŁĄCZNIK  38

Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP)

Rodzaj zwierzątWspółczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP
Ogiery 1,2
Klacze, wałachy 1,2
Małe konie: hucuły, koniki polskie, kuce 0,6
Źrebaki powyżej 2 lat1
Źrebaki powyżej 1 roku 0,8
Źrebaki od 1/2 do 1 roku 0,5
Źrebięta do 1/2 roku 0,3
Buhaje 1,4
Krowy1
Jałówki cielne1
Jałówki powyżej 1 roku 0,8
Jałówki od 1/2 do 1 roku 0,3
Cielęta do 1/2 roku 0,15
Kozy 0,15
Jelenie 0,29
Daniele 0,12
Knury 0,4
Maciory 0,35
Warchlaki 2-4-miesięczne 0,07
Prosięta do 2 miesięcy 0,02
Tuczniki 0,14
Tryki powyżej 1 i 1/2 roku 0,12
Owce powyżej 1 i 1/2 roku 0,1
Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca 0,05
Jarlaki tryczki 0,08
Jarlaki maciory 0,1
Lisy, jenoty 0,025
Norki, tchórze 0,0025
Nutrie 0,007
Szynszyle 0,001
Kury, kaczki 0,004
Gęsi 0,008
Indyki 0,024
Strusie 0,2
Perlice 0,003
Przepiórki 0,0003
Gołębie 0,002
Psy 0,05
Króliki 0,007
Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg,

z wyłączeniem ryb

1
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.
2 § 2 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 26a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 27 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 29 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
6 § 2 ust. 1 pkt 30 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
7 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.
8 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808.
9 § 2 ust. 1 pkt 34 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
10 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.
11 § 2 ust. 1 pkt 39a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
12 § 2 ust. 1 pkt 39b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
13 § 2 ust. 1 pkt 40 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
14 § 2 ust. 1 pkt 41 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
15 § 2 ust. 1 pkt 43 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
16 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
17 § 3 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
18 § 3 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
19 § 3 ust. 1 pkt 36 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
20 § 3 ust. 1 pkt 39 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
21 § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
22 § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
23 § 3 ust. 1 pkt 41 lit. c) dodana przez § 1 pkt 2 lit. f) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
24 § 3 ust. 1 pkt 42 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. g) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
25 § 3 ust. 1 pkt 42 lit. c) dodana przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
26 § 3 ust. 1 pkt 54 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.
27 § 3 ust. 1 pkt 56:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. h) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.

28 § 3 ust. 1 pkt 62 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. i) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
29 § 3 ust. 1 pkt 63:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. j) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. f) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.

30 § 3 ust. 1 pkt 70:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. k) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. g) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.

31 § 3 ust. 1 pkt 72a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. l) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. h) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.158.1105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2007 r.

32 § 3 ust. 1 pkt 74 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. m) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
33 § 3 ust. 1 pkt 84a dodany przez § 1 pkt 2 lit. n) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
34 § 3 ust. 1 pkt 90 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. o) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
35 § 3 ust. 1 pkt 90a dodany przez § 1 pkt 2 lit. p) rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
36 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
37 § 5 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.
38 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 2005 r.