Określenie rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad... - Dz.U.1998.8.29 - OpenLEX

Określenie rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.8.29

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 stycznia 1998 r.
w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji. *

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934 oraz Nr 141, poz. 943 i 945) oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz rodzajów odpadów, których wykorzystanie w procesie produkcji uprawnia do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934 i Nr 141, poz. 943 i 945) oraz w art. 17 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
1.
Wartość odpadów, o których mowa w § 1, powstałych w toku własnej produkcji u podatnika wykorzystującego odpady, ustala się w wysokości możliwej do uzyskania ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę należnego podatku od towarów i usług oraz o koszty związane z przystosowaniem odpadów do sprzedaży i jej dokonaniem.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie nieodpłatnego nabycia odpadów.
Wartość odpadów, o których mowa w § 1, nabytych odpłatnie:
1)
od podatników podatku od towarów i usług, ustala się pomniejszając cenę ich nabycia określoną w fakturze (rachunku uproszczonym) o naliczony podatek od towarów i usług oraz powiększając o poniesione koszty związane z transportem, załadunkiem i wyładunkiem odpadów,
2)
od podmiotów lub osób nie będących podatnikami podatku od towarów i usług, ustala się powiększając cenę ich nabycia określoną w dowodzie księgowym stwierdzającym wysokość poniesionych wydatków o poniesione koszty związane z transportem, załadunkiem i wyładunkiem odpadów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie także do odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy rozpoczynający się w 1998 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW, KTÓRYCH WYKORZYSTANIE W PROCESIE PRODUKCJI UPRAWNIA DO ZWOLNIENIA, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH PRZYWOŁANYCH W § 1 ROZPORZĄDZENIA

1. Odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe)

2. Baterie i akumulatory

3. Zużyte lub wycofane z eksploatacji opony

4. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych

5. Odpady opakowaniowe ze szkła, z wyjątkiem opakowań nadających się do ponownego wykorzystania

6. Papier i tektura wykorzystywane jako surowce wtórne

7. Odpady komunalne lub podobne do komunalnych odpady organiczne nadające się do kompostowania

8. Odpady i złomy metaliczne oraz odpady stopów metali

9. Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych lub podobnych do komunalnych (rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć)

10. Wraki pojazdów

* Z dniem 1 stycznia 2004 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.00.54.654) przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.202.1957).