Dz.U.2019.154 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane przez wojewodę bez względu na warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, o których mowa w art. 88c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w art. 88c ust. 1-5 i 7 ustawy, w przypadku cudzoziemca:
1) będącego członkiem rodziny pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, organizacji międzynarodowej lub ich przedstawicielstwa, wykonującego pracę w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;
2) wykonującego pracę jako prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych lub ich przedstawicielstw;
3) uprawnionego na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3687 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11, str. 10).
§  3.  Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku:
1) cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym;
3) cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy - pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne;
4) cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
5) lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;
6) cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
§  4.  (uchylony).
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. poz. 1004).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAWODÓW, W PRZYPADKU KTÓRYCH WOJEWODA WYDAJE ZEZWOLENIE NA PRACĘ BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 88C UST. 1 PKT 2 USTAWY

Symbol cyfrowy w klasyfikacji zawodów i specjalnościNazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej
12
2141Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214912Inżynier technologii betonów
214916Inżynier technologii szkła
2151Inżynierowie elektrycy
2212Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2221Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2222Pielęgniarki z tytułem specjalisty
2511Analitycy systemów komputerowych
2512Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
2514Programiści aplikacji
2519Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
2521Projektanci i administratorzy baz danych
2522Administratorzy systemów komputerowych
2523Specjaliści do spraw sieci komputerowych
2529Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
3112Technicy budownictwa
3113Technicy elektrycy
3114Technicy elektronicy i pokrewni
341201Asystent osoby niepełnosprawnejs
341202Opiekun osoby starszejs
341203Opiekun w domu pomocy społecznejs
7112Murarze i pokrewni
7114Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
7115Cieśle i stolarze budowlani
7116Robotnicy budowy dróg
7121Dekarze
7122Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123Tynkarze i pokrewni
7124Monterzy izolacji
7131Malarze budowlani i pokrewni
7212Spawacze i pokrewni
7222Ślusarze i pokrewni
7411Elektrycy budowlani i pokrewni
833101Kierowca autobusu
8332Kierowcy samochodów ciężarowych
8342Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8343Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Wykaz zawodów został określony z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). Znacznik "s" oznacza zawody szkolnictwa zawodowego nauczane w systemie oświaty.
1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).