Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.239.2012

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Wynagrodzenia w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz finansowane z funduszy motywacyjnych mogą być wypłacane ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w następujących przypadkach:
1) przewidzianych w przepisach ustaw tworzących fundusze motywacyjne przeznaczone na nagrody dla:
a) policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,
b) funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,
c) pracowników izb i urzędów skarbowych, inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,
d) funkcjonariuszy celnych i byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,
e) żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.3)) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,
f) funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.4)) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach;
2) uzyskania w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych ponadplanowych dochodów, przez które rozumie się wyższe niż określone w planie finansowym przychody ze sprzedaży ponadplanowej produkcji i usług - w rozliczeniu całorocznym - w maksymalnej wysokości 0,6 % wynagrodzeń za każdy 1 % przekroczenia planowanych przychodów (w jednostkach dotowanych - łącznie z dotacją), przy spełnieniu następujących warunków:
a) wskaźnik udziału przychodów własnych w przychodach ogółem (wraz z dotacją) jest w danym roku nie niższy niż w roku poprzednim,
b) jeżeli z wyższych niż określone w planie finansowym przychodów uzyskanych ze sprzedaży ponadplanowej produkcji i usług są sfinansowane wszystkie koszty związane z uzyskaniem tych przychodów,
c) wynagrodzenia ponad kwotę ustaloną w planie finansowym nie przekraczają 20 % rocznego planu wynagrodzeń;
3) 1  (uchylony);
3a) 2  wynagrodzeń prowizyjnych pracowników urzędów skarbowych za osobiste wykonanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420);
4) wyrównania do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli podwyższenie minimalnego wynagrodzenia nastąpiło po terminie podwyżki określonym w art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw;
5) zmian organizacyjnych, w wyniku których nastąpiło zwiększenie stanu zatrudnienia - w procencie nie wyższym niż procent przyrostu średniorocznego poziomu zatrudnienia w roku, w którym nastąpiły zmiany organizacyjne, w porównaniu do średniorocznego poziomu zatrudnienia w roku poprzednim.
§  2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 września 2005 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.5)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 38, poz. 339).

1 § 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz.U.06.32.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.
2 § 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz.U.06.32.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.