Określenie przypadków, w których czynności wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym nie wymagają zezwolenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.92.428

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1994 r.
w sprawie określenia przypadków, w których czynności wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym nie wymagają zezwolenia.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1993 r. Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje:
Nie wymaga zezwolenia nabycie w obrocie publicznym przez podmioty zagraniczne akcji spółek, których przedmiot przedsiębiorstwa obejmuje co najmniej jedną z dziedzin określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c), d) i e) ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1993 r. Nr 134, poz. 646), zwanej dalej ustawą, lub wymagających koncesji albo zezwolenia określonego w art. 6 ust. 1 i art. 8 ustawy.
Nie wymaga zezwolenia nabycie lub objęcie udziałów lub akcji bądź nabycie praw z udziałów lub akcji przez podmiot zagraniczny w istniejącej spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli z działalności określonych w art. 6 ust. 1 ustawy spółka prowadzi wyłącznie działalność wymagającą zezwolenia organu samorządu terytorialnego.
Nie wymaga zezwolenia określonego w § 1 i 2 nabycie akcji spółki w obrocie publicznym przez podmiot zagraniczny, jeżeli organ koncesjonujący wyraził zgodę na występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji spółki do obrotu publicznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.