Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567) zarządza się, co następuje:
§  1.  Priorytetowymi dziedzinami medycyny są:
1) anestezjologia i intensywna terapia;
2) chirurgia dziecięca;
3) chirurgia ogólna;
4) chirurgia onkologiczna;
5) choroby wewnętrzne;
6) choroby zakaźne;
7) geriatria;
8) hematologia;
9) kardiologia dziecięca;
10) medycyna paliatywna;
11) medycyna ratunkowa;
12) medycyna rodzinna;
13) neonatologia;
14) neurologia dziecięca;
15) onkologia i hematologia dziecięca;
16) onkologia kliniczna;
17) patomorfologia;
18) pediatria;
19) psychiatria;
20) psychiatria dzieci i młodzieży;
21) radioterapia onkologiczna;
22) stomatologia dziecięca.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 1738).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).