Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.58.558

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają podatnicy:
1) 2
nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie następujące czynności:
a)
usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów,
b) 3
usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
c) 4
usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
d) 5
usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
e) 6
usługi świadczone na obszarze portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
f)
usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,
g) 7
usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,
h) 8
usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części składowych,
i) 9
usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
j) 10
usługi, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
k)
dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,
l) 11
pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków;
2) 12
którzy zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy złożyli w państwie członkowskim zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej w zakresie usług elektronicznych i nie wykonują na terytorium kraju innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
3) 13
zidentyfikowani jako podatnicy VAT - przewozy okazjonalne na podstawie art. 134a ust. 4 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2004 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 § 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.245.1808) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1762) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz.U.11.136.799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.

3 § 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U.11.68.364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
4 § 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U.11.68.364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
5 § 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U.11.68.364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
6 § 1 pkt 1 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U.11.68.364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
7 § 1 pkt 1 lit. g) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2011 r.
8 § 1 pkt 1 lit. h) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2011 r.
9 § 1 pkt 1 lit. i) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U.11.68.364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
10 § 1 pkt 1 lit. j) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1762) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
11 § 1 pkt 1 lit. l) dodana przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U.11.68.364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
12 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz.U.11.136.799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.
13 § 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz.U.11.136.799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.