Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.859

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania i wypłacania świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa właściwość organów emerytalno-rentowych w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, a także tryb przyznawania i wypłacania tych świadczeń osobom:
1) niemającym ustalonego prawa do emerytury lub renty;
2) pobierającym świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.
2.  Osobom, o których mowa w ust. 1, świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny przyznaje i wypłaca właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania tych osób, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "oddziałem ZUS".
3.  Osobom zamieszkałym za granicą świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny przyznaje i wypłaca wyznaczona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§  2. 
1.  Przyznanie i wypłata świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego następuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej zgłoszony w oddziale ZUS.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wnioskodawcy obejmujące:
1) imię lub imiona i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, w przypadku gdy jest inny niż adres miejsca zamieszkania;
5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
6) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego;
7) adres, na który ma być przekazywane świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, w przypadku wskazania takiego sposobu wypłaty;
8) nazwę banku i numer rachunku bankowego lub nazwę spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać przekazywane świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, w przypadku wskazania takiego sposobu wypłaty;
9) zaświadczenie organu wojskowego potwierdzającego rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, zwanej dalej "ustawą";
10) oświadczenie o niepobieraniu z innego organu emerytalno-rentowego lub innego oddziału ZUS:
a) emerytury lub renty,
b) świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego na podstawie ustawy,
c) świadczenia wypłacanego w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego,
d) świadczenia pieniężnego przysługującego, na podstawie odrębnych przepisów, z tytułu pracy przymusowej lub innych represji,
e) ryczałtu energetycznego z innych tytułów
w przypadku osoby, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;
11) oświadczenie o pobieraniu świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, w przypadku osoby, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
§  3.  Oddział ZUS wypłaca świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2019 r. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1085), które utraciło moc na podstawie art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 752) z dniem wejścia w życie tej ustawy.